- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

تغییر نام فرودگاه بین المللی تبریز به نامه فرودگاه بین المللی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

مصوب جلسه 582 مورخ 1391/7/11 شورای فرهنگ عمومی

 

بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی و طبق مصوبه جلسه شماره 6 مورخ 1390/10/18 این شورا ؛ موضوع تغییر نام فرودگاه بین المللی تبریز به نام «فرودگاه بین المللی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی» در جلسه 582 مورخ 1391/7/11 شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شد و به تأیید رسید.

 

سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی