تعیین شخصیت های فرهنگی عضو شورای فرهنگ عمومی استان کرمان

در دویست و شانزدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان که روز چهارشنبه 96/6/1 برگزارگردید ، ضمن قدردانی از حضور و مشارکت آقایان دکتر صمد بنیسی ، دکتر حقدوست و خانم دیوان بیگی شخصیت های فرهنگی شورا در دوره گذشته ، آقایان احمد یوسف زاده ، محمدعلی گلاب زاده و خانم دکتر حسینی به عنوان شخصیت های فرهنگی این دوره برگزیده گردیدند .