- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور - http://pcci.ir -

تعیین شخصیت های فرهنگی و هنری عضو شورای فرهنگ عمومی استان کرمان

مطابق آیین نامه ، سه نفر از شخصیت های معتبر فرهنگی و هنری استان (حداقل یک نفراز خواهران ) به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان عضو این شورا خواهند بود .
برهمین مبنا و با توجه به پایان دوره عضویت شخصیهای فرهنگی در جلسه 197 آبان ماه شورای فرهنگ عمومی رای گیری بعمل آمد و از بین کاندیداهای پیشنهادی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی آقایان دکتر صمد بنیسی ازاساتید دانشگاه شهید باهنر که سابقه طولانی حضور در جلسات را دارند وهمچنین آقای دکتر حقدوست ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان و از شخصیتهای برجسته و صاحبنظر فرهنگی و همچنین سرکار خانم دیوان بیگی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر که دارای سوابق فرهنگی و عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان می باشند انتخاب و جهت صدور احکام توسط وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسلامی معرفی گردیدند .