بررسي پيشنهادات درباره مصوبه اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي اسلامي در سال 2006

تصميم جلسه 422 مورخ 19/7/84 شوراي فرهنگ عمومي

در چهار صد و بيست و دومين جلسه شوراي فرهنگ عمومي مورخ 19/7/84 شوراي فرهنگ عمومي موضوع فوق مطرح شد. طبق مصوبه چهارمين كنفرانس وزراء فرهنگ كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه درالجزاير تشكيل گرديد اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي در سال 2006 تعيين گرديد. از سوي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي اسلامي (آيسسكو) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مسئول اجراي مصوبه مذكور گرديده و اين سازمان درخواست همكاري كليه دستگاه‌هاي ذيربط كشوري و استاني در مشاركت فعال برنامه ريزي براي نكوداشت سال مذكور راداشته است. در پايان رئيس جلسه اشاره نمودند كه اين كار در دوره گذشته رياست جمهوري به اعتبار اينكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده به اين شورا ارجاع شده است و فراتر از مأموريت شوراي فرهنگ عمومي است. مقرر گرديد كميته‌اي با مسئوليت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و با حضور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، سازمان صنايع دستي، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، استانداري اصفهان، وزارت آموزش و پرورش تشكيل شود تا نسبت به ارتقاي برنامه‌ها با توجه به اصول سياست‌ فرهنگي كشور اقدامات لازم را انجام دهند. همچنين نظر كارشناسي و پيشنهادات دبيرخانه شورا براي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ارسال گردد.

تصميمات شوراي فرهنگ عمومي شامل مواردي است كه مرتبط با وظايف شورا و يا دبيرخانه و يا يكي از دستگاههاي عضو مي باشد. اين مصوبات داخلي است و براي فعاليتي خاص به تاييد شوراي فرهنگ عمومي رسيده است.