افزودن «نحوه عملکرد رسانه در بحران» به شاخص های ارزیابی

یکی از مهم­ترین شاخص­ های موفقیت رسانه با چگونگی اداره و قابلیت مهار بحران سنجیده می­ شود و در بحران­ ها توجه مردم به انواع رسانه بیشتر می­ شود. به عبارتی رسانه­ ها می­ توانند بحران­ ها و تهدید­های ناخواسته ناشی از آنها را به فرصت تبدیل کنند، در غیر این صورت خود دچار بحران می­ شوند. به بیان ساده ­تر رسانه­ ها از بحران اثر می­ پذیرند.

نقش رسانه­ ها بر بحران شامل مدیریت بحران به وسیله رسانه، مدیریت بحران در سازمان­ های رسانه­ ای و بحران در خود سازمان رسانه ­ای است. در عین حال بحث مدیریت بحران نسبی است و می­ تواند طیف گسترده­ای از اقدامات و تدابیر قبل، حین و بعد از بحران را در برگیرد و حتی بحث­ ها و جلسات آموزشی برگزار شده برای مرور بحران­ های مختلف و ایجاد آمادگی زمان بحران هم جزو مدیریت بحران است.

از یک سو سازمان­ های خبری تأثیر منحصر به فردی در بحران دارند و از دیگر سو در مراحل مختلف بحران از آن اثر می­ پذیرند. به عبارت دقیق­تر، اثرگذاری رسانه بر بحران و اثرپذیری از آن به اتخاذ نوع رویکرد­ها، راهبردها و جهت­ گیری­ ها و همچنین از میزان تبعیت و باور به عوامل متعدد دیگر شامل ایدئولوژی، رقبا، تجربه و سوابق، مالکیت و … وابسته است. به عبارتی وقتی رویکرد یک رسانه به بحران­ ها سنتی؛ راهبرد آن انفعالی و واکنشی و جهت­ گیری آن حمایتی صرف باشد، کارکرد آن در خروجی رسانه و عملکرد آن مطلوب نیست.